Türkiye nin En iyi Forum Siteleri

Duyuru

Collapse
Henüz duyuru yok

Matematik Terimleri Nelerdir?

Collapse
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 • Filtreleme
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Matematik Terimleri Nelerdir?

  -A-

  A ile B nin Kartezyen Çarpımı: Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir…
  A Kümesinden B nin Farkı: A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından olu-şan kümedir…
  A Kümesinden B ye Fonksiyon: A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen bağıntıdır…
  Açı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir…
  Açık Önerme: İçinde bulunan bilinmeyene verilen değerlere göre doğru ya da yanlış önerme olan ifadelerdir…
  Açıortay: Başlangıç noktası açının köşesi olan ve açının kenarlarıyla eş açılar oluşturan ı-şındır…
  Açısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir…
  Aksiyom: Doğru olduğu ispatsız kabul edilen matematiksel ifadedir…
  Alan: Bir yüzey parçasının ölçüsüdür… Bir yüzeyde birim yüzeyin kaç defa olduğunu göste-ren sayıdır…
  Alt Küme: Bir kümenin elemanlarının sayısına göre birerli, ikişerli ya da daha fazla sayıdagruplarla oluşturduğu kümedir… Boş küme her kümenin alt kümesidir…
  Analitik Düzlem: Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlemdir…
  Analitik Geometri: Noktaların koordinatlarının sayısal fonksiyonları aracılığıyla bir koordi-nat sisteminde gösterilen geometrik nesneleri inceleyen matematik koludur…
  Apsis: Koordinat düzleminde bir noktayı gösteren sıralı ikilinin birinci terimidir… (1,9) ikilisiyle gsterilen noktanın apsisi 1 dir…
  Apsis Ekseni: Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir…
  Ar: 100 metrekarelik arazi ölçü birimidir…
  Arada Olma: Aynı doğru üzerinde farklı üç noktadan birisinin diğer ikisinin arasında olma-sıdır…
  Aralarında Asal Sayılar: En büyük ortak bölenleri 1 olan sayma sayılarıdır… 4 ile 15 aralarında asaldır…
  Aritmetik: 1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayılar kümesinin özellikleri kurulu matematik koludur… 2. Hesaplama ve varsayım kur-ma biçimidir…
  Aritmetik Ortalama: Sonlu bir sayı kümesi elemanları toplamının, bu elemanların sayısına bölü-müyle ortaya çıkan sayıdır…
  Asal Çarpanlara Ayırma: Bir sayma sayısı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazma-dır… 24 = 2 x 2 x 2 x 3 gibi…
  Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayıdır…
  Aykırı Doğrular: Aynı düzlemde olmayan ve kesişmeyen doğrulardır…
  Ayrık Kümeler: Ortak elemenları olmayan kümelerdir…
  Ayrık Olay: Meydana gelişi başka bir olaya bağlı olmayan olaydır…
  Ayrıt: Bir cismin iki yüzeyinin arakesitidir…

  -B-

  Bağıntı: Bir kartezyen çarpımın alt kümesidir…
  Basit Kapalı Eğri: Düzlemde herhangi bir noktadan bir kez geçmek üzere, çizime başlanılan noktada biten eğridir…
  Bileşik Önerme: Birden fazla basit önermeden oluşan önermedir…
  Binom: Dereceleri ya da değişkenleri farklı iki terimden oluşan polinomdur…
  Bire Bir Eşleme: İki kümenin elemanları arasında, bir elemana karşı yalnız bir eleman alınarak yapılan eşlemedir…
  Bire Bir Fonksiyon: Tanım kümesinin her bir elemanını yine kendisine eşleyen fonksiyondur…Birleşim İşlemi: Kümelerin tüm elemanlarından oluşan kümelerin bulunmasıdır…
  Birleşim Kümesi: Kümelerin tüm elemanlarının oluşturduğu kümedir…
  Boş Küme: Hiçbir elemanı olmayan kümedir…
  Boyut: Uzunluk, genişlik ve yükseklikten herbiridir…
  Bölen: Bir bölme işleminde bölünenin kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayıdır…
  Bölüm: Bölme işleminde bölünen içinde bölenin kaç defa olduğunu gözteren sayıdır…
  Bölünen: Bölme işleminde eşit kısımlara ayrılmak istenen sayıdır…
  Bütünler Açılar: Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıdır…
  Büyük Çember: Küre yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir…
  Büyük Daire: Küre cismi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir..

  -C- / Ç

  Cisim: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış iki işlemin belli şartları taşımasıdır…
  Çap: Çemberin merkezinden geçen kiriştir…
  Çarpan: Bir çarpma işlemindeki sayılardan herbiridir…
  Çarpanlara Ayırma: Bir sayma sayısını en aziki sayının çarpımı şeklinde yazmadır…Örnek: 48 = 6 x 8
  Çarpım: Çarpma işleminin sonucudur…
  Çelişki: Doğruluk değeri daima “0″ olan bileşik önermedir…
  Çember: Düzlemde sabit bir noktadanaynı uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir…
  Çembersel Bölge: Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimidir…
  Çıkan: Çıkarma işleminde, eksilenden ne kadar eksiltileceğini gösteren sayıdır…
  Çift Gerektirme: Totoloji olan iki yönlü koşullu önermedir…
  Çift Sayı: 2 ile tam bölünebilen sayıdır…

  -D-

  Dar Açı: Ölçüsü 90° den küçük olan dar açıdır…
  Dekametre: 10 metrelik uzunluk ölçü birimidir…
  Dekar: 10 ar veya 1000 m2 lik arazi ölçü birimidir…
  Denk Kümeler: Birebir eşlenebilen, eleman sayıları eşit olan kümelerdir…
  Derece: Bir çemberin 1 / 360 lık yayını gören merkez açının ölçüsü 1 derecedir…
  Dikdörtgen: Düzlemde üçü doğrusal olmayan A , B , C , D noktalarının birleşiminden elde edilen dörtgenin açıları dik ise [AB] , [BC] , [CD] , [DA] doğru parçalarının birleşim kümesidir…
  Dikdörtgenler Prizması: Altı tane dikdörtgensel bölgenin birleşiminden oluşan kapalı bölgedir…
  Dikdörtgensel Bölge: Dikdörtgen ile iç bölgesinin birleşim kümesidir…
  Dikdörtgenler Prizması Cismi: Dikdörtgenler prizması ile içinin birleşimidir…
  Dik Üçgen: Bir açısı dik olan üçgendir…
  Doğal Sayı: N = {0,1,2,3,4,…} kümesinin elemanlarıdır…
  Doğru Açı: Ölçüsü 180° olan açıdır…

  https://i.imgflip.com/2w3hhh.gif

  http://3.bp.blogspot.com/-RlL7UWivxMo/UmnRUVoALqI/AAAAAAAAAuc/RDcEEWyr-4w/s640/8.gif

  https://www.youtube.com/watch?v=VHjRVFzVsuQ

 • #2
  -E-

  Eksilen: Çıkarma işleminde azaltılması istenen sayıdır…
  Eleman: Bir kümeyi oluşturan nesnelerden herbiridir…
  En Büyük Ortak Bölen (EBOB) : İki veya daha çok sayma sayısını ortak olarak bölen sayma sayılarının en büyüğüdür…
  En Küçük Ortak Kat (EKOK): İki veya daha çok sayma sayılarının ortak katlarının en küçüğü olan sayıdır…
  Eş Üçgenler: Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşit ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan üçgenlerdir…
  Eşit Kümeler: Aynı elemanlardan oluşan kümelerdir…
  Evrensel Küme: Üzerinde çalışılan konuyla ilgili olan tüm elemanları içeren kümedir…
  Evrensel Niceleyici: ∀ ile gösterilir ve “her” ya da “bütün” diye okunur…

  -F-

  F Fonksiyonunun Değer Kümesi: A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, B kümesidir…
  F Fonksiyonunun Görüntü Kümesi: A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, f(A) kümesidir…
  F Fonksiyonunun Tanım Kümesi: A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, A kümesidir…
  Faiz: Bankaya yatırılan paranın belirli bir süre sonunda getirdiği kazançtır…
  Fark: Çıkarma işleminin sonucudur…
  Fonksiyon: Çıkış kümesinin her elemanına, en çok bir görüntü eşilk ettiren bağıntıdır…

  -G-

  G Bileşke F Fonksiyonu: f : A –> B ve g : B –> C birer fonksiyon olmak üzere, A dan C ye (gof)(x) = g( f(x) ) kuralı ile belirlenen fonksiyondur…
  Genişlik: Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasında boyutlardan biridir…
  Gerektirme: Totoloji olan şartlı önermedir…
  Görüntü: Sayı ekseni üzerinde bir sayıya karşılık gelen noktadır…
  Grup: Bir küme ve bunun üzerinde tanımlanan bir işlemin belli şartları taşımasıdır…

  -H-

  Hacim: Kapalı uzay parçasının ölçüsüdür… Bir uzay parçasında birim hacimin kaç defa olduğunu gösteren sayıdır…
  Halka: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış iki işlemin belli bazı şartları taşımasıdır…Hektar: 100 ar veya 10000 m² lik arazi ölçüsü birimidir…
  Hektometre: 100 metrelik uzunluk ölçü birimidir…
  Hipotez: p => q teoreminde p önermesidir…
  Hüküm: p => q teoreminde q önermesidir…

  -I- / İ

  Işın: Doğruda ayırma noktası ile bu noktanın bir yanında bulunan noktaların oluşturduğu kümedir…
  İçine Fonksiyon: Örten olmayan fonksiyon.
  İhtimal: Bir olayın olabilme şansını belirten sayıdır…Olasılık…
  İki Kümenin Birleşimi: İki kümenin elemanlarından oluşan kümedir…
  İki Kümenin Kesişimi: İki kümenin ortak olan elemanlarından oluşan kümedir…
  İki Yönlü Koşullu Önerme: pq biçimindeki bileşik önermedir…
  İkili: İki nesnenin oluşturduğu sıralı ikilidir…
  İkili İşlem: Bir kümenin iki elemanından gene bu kümeye ait bir elemanın elde edilmesini sağlayan kuraldır…
  İrrasyonel Sayı: Rasyonel olmayan sonsuza kadar devreden sayıdır… Örnek: = 3,1415…
  İskonto: Bir malın satış fiyatı üzerinden yapılan indirimdir…
  İspat: Bir teoremin hükmünün kesin olarak doğru olduğunun gösterilmesidir…
  İşlem: A x A nın bir alt kümesinden A ya fonksiyondur…


  -K-

  Kalan: Bölme işleminde bölünenden artan veya çıkarma işlemindeki farktır…
  Kapalı Bölge: Basit bir kapalı eğri ile bu eğrinin iç bölgesinin birleşimidir…
  Kapsama: Bir kümenin başka bir kümeyi içine almasıdır…
  Kare: Bütün kenarları eş ve karşılıklı açıları dik olan dörtgendir…
  Kental: 100 kg’lık ağırlık ölçü birimidir…
  Kesen: Çemberi farklı iki noktada kesen doğrudur…
  Kesir: Bütünün eş parçalarından bir veya birkaçını gösteren sayıdır…Örnek: 5/7 , 8/9 gibi…
  Kesişen Doğrular: Yalnız bir ortak noktaları olan doğrulardır…
  Kesişim İşlemi: Kümelerin ortak elemanlarının oluşturduğu kümenin bulunmasıdır…
  Kesişim Kümesi: Kümelerin ortak elemanlarından oluşan kümelerdir…
  Kiriş: Uç noktaları çember üzerinde olan doğru parçasıdır…
  Kombinasyon: n, r doğal sayı ve r£n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elamanlı her alt kümesine A kümesinin r li kombinasyonu ya da kombinezonu denir…
  Komisyon: yapılan bir alışverişte, aracı olan kimseye yaptığı hizmet karşılığı ödenen para-dır…
  Komşu Açılar: Birer kenarları ortak, diğer kenarları bu kenara göre farklı tarafta bulunan iki açıdır…
  Komşu Bütünler Açılar: Ölçüleri toplamı 180° olan komşu açılardır…
  Komşu Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90° olan komşu açılardır…
  Koni: Tabanı dairesel ya da elips biçiminde olan ve yukarı doğru gitgide daralarak sivrilen cisimdir…
  Konik: Koni biçiminde olan…
  Koordinat Düzlemi: Birbirini dik kesen, yönlendirilmiş iki doğrunun belirttiği düzlemdir…
  Küçük Daire: Küre cismi ile kürenin merkezinden merkezinden geçmeyen düzlemin arake-sitidir..
  Küçük Çember: Küre kapalı yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir…
  Küp: Altı yüzü de karesel bölge olan prizmadır…
  Küre: Uzayda, sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir…
  Kürenin İçi: Küre merkezine uzaklıkları kürenin yarıçapından küçük olan noktaların kümesidir
  https://i.imgflip.com/2w3hhh.gif

  http://3.bp.blogspot.com/-RlL7UWivxMo/UmnRUVoALqI/AAAAAAAAAuc/RDcEEWyr-4w/s640/8.gif

  https://www.youtube.com/watch?v=VHjRVFzVsuQ

  Yorum yap


  • #3
   -M-

   Matematik Sistem: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış bir veya daha çok işlemden oluşan sistemdir…
   Modüler Aritmetik: m>1 ve m doğal sayılar kümesinin bir elemanı olarak, tamsayıların m ile bölümünden kalan sınıfları ile yapılan aritmetiktir…
   Mutlak Değer: x reel sayılar kümesinin bir elemanı olarak, sayı doğrusunda x e karşılık gelen noktanın başlangıç noktasına uzaklığı, x in mutlak değeridir… x olarak gösterilir…

   -N-

   Nesne: “Kişi” ya da “Kimse” ile anlatılan varlıkların dışında kalan ağırlığı, kütlesi olan her türlü varlıklardır…
   Nicelik: Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliği yani miktarıdır…
   Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özelliktir…
   Nokta: İki doğrunun kesiştiği yerde bulunan çok küçük boyutlu uzay öğesidir…

   -O-

   Olasılık: Bir olayın olabilme şansını gösteren sayıdır…
   Olmayana Ergi Metodu: Bir teoremde hükmün değilini doğru varsayıp hipotezin değilini elde ederek yapılan ispattır…
   Ondalık Açılım: Bir ondalık kesrin virgül ile gösterilmesidir…Örnek: 2 / 5 = 0,4 gibi…
   Ondalık Kesir: Paydası 10 un tam kuvveti şeklinde olan veya bu duruma getirilebilen sayılardır…
   Oran: Aynı ölçü birimi ile ölçülebilen çoklukların veya iki kümenin elemanlarının bölüm yoluyla karşılaştırılmasıdır….
   Orantı: İki oranın eşitliğidir… a,b,c,d gerçek sayıları için a/b = c/d eşitliği bir orantıdır…
   Ortak Bölen: Birden fazla sayma sayısını kalansız olaraka bölen sayma sayısıdır…
   Ortak Kat: Birden fazla sayma sayısının katı olan sayma sayısıdır…

   -P-

   Paralel Doğrular: Bir düzlem içinde olup ortak noktaları bulunmayan doğrulardır…
   Paralelkenar: Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir…
   Permütasyon: Bir kümenin ya da küme parçalarının elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişleridir…
   Permütasyon Fonksiyonu: A dan A ya bire bir olan fonksiyondur…

   -R-

   Rakam: Sayıları yazmak için kullanılan işaretlerdir…
   Rasyonel Sayı: a,b birer tamsayı, b sıfır olmamak şartıyla a/b şeklinde yazılabilen sayıdır…
   Reel Sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimi olan kümedir…

   -S-

   Sabit Fonksiyon: Tanım kümesinin bütün elamanlarını değer kümesinin aynı elamnı ile eşleyen fonksiyondur…
   Sayı Doğrusu: Bir doğru üzerinde bir başlangıç noktası alınıp sağa doğru eşit aralıklarla noktalar işaretlerle , başlangıç noktası 0, diğer noktalar sıra ile 1,2,3,… ile eşlenirse elde edilen şekil bir sayı doğrusu olur…
   Sayma Sayısı: {1,2,3,4,…} kümesinin elemanlarından herbiridir…
   Sembol: Belirlenmiş bir anlamı olan resim, şekil, harf gibi işaretlerdir… Simge…
   Sıralı İkili: Kartezyen çarpım kümesinin elemanlarıdır…
   Sıfır Fonksiyonu: f(x)=0 kuralı ile verilen fonksiyondur…
   Sonlu Küme: Hiç bir özalt kümesi ile birebir eşlenemeyen kümedir…
   Sonsuz Küme: En az bir özalt kümesi ile birebir eşlenebilen kümedir…

   -T-

   Tam Açı: Ölçüsü 360° olan açıdır…
   Tamsayılar: Z = {…, – n,…, -1,0,1,2,3,…n,…} sayı kümesidir…
   Tek Sayı: Çift olmayan tamsayıdır…
   Terim: Toplama ve çıkarma işlemlerinde toplanan veya çıkan sayılardan her biri…
   Ters Eleman: A kümesinde tanımlı bir * işleminin etkisiz elemanı e olduğuna görea * x = x * a = e koşulunu sağlayan x elemanı a elemanının * işlemine göre ters elemanıdır…
   Ters Rasyonel Sayılar: Çarpımları 1 olan iki rasyonel sayıdan her biridir…
   Totoloji: Doğruluk değeri daima 1 olan bileşik önermedir…
   Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıdır…

   -U- / Ü

   Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz sayıda noktaların oluşturduğu kümedir…Uzunluk: Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasındaki boyutlardan biridir…
   Üçgen : A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir.
   Üçgenin alanı : Herhangi bir üçgenin alanı, tabanı olarak alınan bir kenarın uzunluğu ile bu tabana ait yükseklik uzunluğu çarpımının yarısına eşittir.
   Üs : a bir reel sayı, n bir pozitif tam sayı olmak üzere; n tane a sayısının çarpımı an dir. an ifadesindeki a ya taban, n ye kuvvet (üs) denir.

   -V-

   Varlıksal Niceleyici: ∀ sembolü ile gösterilir ve “en az bir” veya bazı anlamlarını taşır…
   Venn Şeması: Bir kümenin elemanlarının bir kapalı eğri içine yazılarak gösterilmesidir…
   Vektör: Doğrultuları, yönleri ve boyları aynı olan yönlü doğru parçalarının kümesidir…

   -Y-

   Yamuk: Yalnız iki kenarı paralel dörtgendir…
   Yarıçap: Çemberin merkezini herhangi bir noktasına birleştiren doğru parçasıdır…
   Yay: Çember üzerinde farklı iki nokta ile sınırlı çember parçasıdır…
   Yönlü Doğru Parçası: Bir ucu başlangıç, diğer ucu bitiş noktası olarak seçilen doğru parçasıdır…
   Yer Vektörü: Başlangıç noktası orijinde olan vektördür…

   -Z-

   Zıt Işınlar: Başlangıç noktaları aynı (ortak), bileşimleri bir doğru oluşturan ışınlardır…
   Zıt Vektörler: Başlangıç noktası, doğrultuları ve uzunlukları aynı, yönleri zıt olan vektörlerdir…
   https://i.imgflip.com/2w3hhh.gif

   http://3.bp.blogspot.com/-RlL7UWivxMo/UmnRUVoALqI/AAAAAAAAAuc/RDcEEWyr-4w/s640/8.gif

   https://www.youtube.com/watch?v=VHjRVFzVsuQ

   Yorum yap

   Neler Oluyor

   Collapse

   Şu Anda 136 Kullanıcı çevrimiçidir Bunlardan 0 üye 136 ziyaretçidir..

   Şimdiye kadar aynı anda 471 kullanıcı 19-04-2019 tarihinde saat 21:01 içinde çevrimiçi oldu.

   Hazırlanıyor...
   X